Informação
CONTADOR MENSAL

Locations of visitors to this page


REALTIME

    Album de Macau>> página inicial   

    Fotos:
   Textos:
' C'HÓI-SÂN-TOU ' - Sam Hui

  

(VIDEO) 财神到 (MÚSICA)

chói sân tou, chói sân tou
hou sâm tâk hou pou
c
hói sân wa, c
hói sân wa
wân c
hin yi chêng lou
c
hói sân tou, c
hói sân tou
hou châu fái leong pou
tâk tou k
’ôi t’âi hei nei, nei yâu c’hin t
ou

hâp fu hêng sân sôi, hei hei yêng yêng
c
hâi ho nei to fôk yâm, chóng kin k
eong kêng
yâu chôk nei kâm nin, hêng wók wêng sêng
chiu mán tou to fun siu, kâm sâu c
hin c
hêng

yün fu fu yân ói, t
’âi t
ip yâp mei
sêng yât yâu kât sêng chiu, pák si mou kei
kông c
hân yâu seong kin, süt wa t’â
u kei
c
hông mun sân chôn hei hei, fun cheok yeok mei

----- --- … la la la … ---

ho só yâu yün lôi, fa kit pêng tâu
wán móng kók wâi kông yâu, pák yip sêng châu
tái ka mou châng tâu, fái lók mou yâu
t
’éng chék ko hêng sông ha, páu keok hân sâu

----- --- … la la la … ---
. . . . . ----- ---
----- --- … la la la … ---

Tái chông hêng sân chôn, móng chói sân tou!

 

 

 CHOK FOK NEI 

MP3

 

 

 

 

 

 

.